Springe direkt zu Inhalt

NeuroCure - Towards a Better Outcome of Neurological Disorders

Address
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Fax
+49 30 450 539 970

Scientific Coordinator

Prof. Dr. Dietmar Schmitz
Tel.: +49 30 450 539 054
Fax: +49 30 450 539 970
Email: neurocure-coordinator@charite.de

Managing Director

Dr. Claudia Mahlke
Tel.: +49 30 450 539 124
Fax: +49 30 450 539 970