Freie Universität Berlin


Service Navigation

Legal Notice

Institution:

Freie Universität Berlin
vertreten durch den Präsidenten

Address:

Freie Universität Berlin
Das Büro der Frauenbeauftragten
Rudeloffweg 25-27
14195 Berlin

Contact:

Mechthild Koreuber
Telefon: (030) 838-542 59
E-Mail: frauenbeauftragte@fu-berlin.de

Legal form:

Die Freie Universität Berlin ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts gem. §§ 1 und 2 Berliner Hochschulgesetz (BerlHG)

Turnover Tax ID:

DE 811304768