Freie Universität Berlin


Service Navigation

Cashier’s Office: Accounting

Address
Garystraße 69
14195 Berlin
Fax
+49 30 838-458639

Head

Budget group no. 4 (Personnel), Budget group 0 and 9, Kap. 40, Kap. 50, and Kap. 70

II B 21 – Accounting I

Budget group no. Budget group no. 5 (Titel 51101-52507)

Deputy of Head, Drittmittel (Kap. 00, 04, 05 und 06)

II B 211 – Assistance for II B 21

II B 22 – Accounting II

Budget group no. 1-3  Kap. 01, 02, 03, 07, 08, 09

  • Claudia Dorn, Tel.: +49 30 838-533 03, Fax: +49 30 838-4533 03
    Email: claudia.dorn@fu-berlin.de

II B 221 – Assistance II B 22

II B 23 – Accounting III

Budget group no.1-3 Kap 10 - 14

II B 24 –  IV

Budget group no. 5 (Titel 51101-52507) except Kap. 00, 04, 05, 06, 40 and 50

II B 241 – Assistance for II B 24

II B 25 – Accounting V

Budget group no. 5 (Titel 52508-59999), Budget group. 6, 7 und 8 except Kap. 00, Kap. 04, Kap. 05, Kap. 06, Kap. 40, Kap. 50